Erasmus+ (Leonardo da Vinci)

eu

Výjezdy učitelů - 2020

Ačkoliv situace s Covid-SARS u nás nebyla v září / říjnu příznivá, situace na Maltě nebyla špatná a naši čtyři vyučující na jejich pobyt nakonec přece jen vyjeli. Před výjezdem museli všichni projít testováním, aby se prokázaly negativním výsledkem. Všichni účastníci museli také vyplnit několik dalších dokumentů pro leteckou společnost, jazykovou školu či agenturu. Vše se hezky zvládlo a účastníci si svůj pobyt i přes některá omezení užili.

Více v přílohách Libereckého deníku (ze dne 06.01.2021) a Mladé Fronty Dnes (08.01.2021)

Prezentace - Malta

Výukové materiály - Malta

Erasmus+ Projekt mobility osob - odborné vzdělávání

Obchodní akademie podala na počátku února 2019 další dvouletý projekt, který uspěl ve výběrovém řízení a stejně jako dalších 138 z 334 podaných žádostí, byl schválen k realizaci. Na období let 2019 – 2021 plánujeme výjezd 48 žáků na třítýdenní odborné stáže do Irska, Německa, Itálie a na Slovensko. Zároveň také vyjede 6 učitelů odborných předmětů na dvoutýdenní pracovní stáže či stínování do firem či škol na Slovensko, do Itálie, Anglie a Německa.
Žáci během stáží mohou získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, poznat jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě se pokusit zjistit, co sami za sebe dokáží – tím vším zahraniční stáže obohacují studenty, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.
Vyučující mohou během svého pobytu pracovat či stínovat v odvětví, které koresponduje s jimi vyučovanými odbornými předměty a vykonávanými činnostmi. Tato zahraniční stáž je motivací pro jejich další práci.

STRUČNÝ PŘEHLED PROJEKTŮ 2005 - 2019

Erasmus+ Projekt mobility osob - školní vzdělávání

V roce 2019 nám byl schválen také další projekt, který je určen pro pracovníky školy. Do dvouletého projektu se zapojí vyučující anglického jazyka. Během letních měsíců v letošním roce vyjede pět z nich na dvoutýdenní metodické jazykové kurzy do anglicky mluvících zemí - na Maltu a do Dublinu.
Učitelé chtějí využít získané znalosti ze zahraničí k zavedení nových metod a témat do výuky. Zároveň použijí       v praxi získané materiály a nové nápady. Nové kontakty poslouží k navázání další mezinárodní spolupráce. Vyučující si také zvýší svoji jazykovou úroveň rozšířením slovní zásoby a použitím jazyka v každodenní komunikaci v průběhu pobytu.

Projekty získaly finanční prostředky od Evropské unie.
Vytvořené materiály obsahují pouze názor jejich autora. Národní agentura a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v nich obsažených. 

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Ve Výzvě 2018 Dům zahraniční spolupráce udělil naší škole Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+ na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Tento certifikát uznává, že škola řídí vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje úsilí školy o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.
Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobility a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodních mobilit do svých činností, aby hranice nepředstavovaly pro absolventy školy překážku v získání práce nebo zahájení svého podnikání, v plynulém použití cizích jazyků při práci v cizojazyčném prostředí, k čemuž přispívají právě odborné stáže a pobyty v zahraničí.

CERTIFIKÁT MOBILITY