Škola je zapojena do projektu Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015087

Realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Doba trvání projektu: 24 měsíců

 

Aktivity

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Výchova k podnikavosti
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Kariérové vzdělávání
Tandemová výuka na SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

 • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA,
  o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4
  pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
 • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni
  MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti
  polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora
  bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne
  unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
 • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes
  ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními
  školami v regionu.
 • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o
  nadané žáky.
 • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou
  identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných
  odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a
  zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.