Informační video

OPIS a STEJNOPIS OSVĚDČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA vydáváme pouze v případě, že uchazeč originál osvědčení ztratí (nutno doložit písemnou žádost adresovanou řediteli školy). Pokud uchazeč již v minulosti předložil originál osvědčení na OAMP a nemá jej tedy aktuálně k dispozici, ať se obrátí na OAMP s prosbou, aby byl originál osvědčení převzat z původní složky k vyřízení žádosti o trvalý pobyt (viz také § 6 odst.2 - Správní řád).

TERMÍNY ZKOUŠEK A1

Termín Registrace Zkouška Stav
ZÁŘÍ 2021 11.09.2021 sobota 9:00 - 9:45 10:00 OBSAZENO
22.09.2021 středa 13:00 - 13:45 14:00 OBSAZENO
ŘÍJEN 2021 09.10.2021 sobota 9:00 - 9:45 10:00 OBSAZENO
20.10.2021 středa 13:00 - 13:45 14:00 OBSAZENO
LISTOPAD 2021 06.11.2021 sobota 9:00 - 9:45 10:00 6 míst
PROSINEC 2021 01.12.2021 středa 13:00 - 13:45 14:00 12 míst


Uzávěrka příjmu přihlášek a poukazů Ministerstva vnitra je vždy 2 pracovní dny před konáním zkoušky.

Poukazy jsou označeny razítkem školy před zahájením zkoušky.
KE ZKOUŠCE JSTE PŘIHLÁŠENI AŽ PO ODEVZDÁNÍ POUKAZU MV ČR NEBO ÚHRADĚ PLATBY!

PŘIHLAŠOVAT KE ZKOUŠCE SE MŮŽETE V KANCELÁŘI ŠKOLY (1.patro) NEBO ONLINE (zkouskaa1.cz)
po-pá od 8:00 do 16:00, doporučujeme objednat se předem na tel.: 605 708 726

Platby
Platby za zkoušku je možné uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na náš bankovní účet 78-622 204 02 67/0100 pod variabilním symbolem datum narození(DDMMRRRR)(do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno). Platbu převodem musíte uskutečnit nejpozději v pátek před plánovaným termínem zkoušky, aby byla platba připsána na účet (nutné potvrzení o platbě)

ZKOUŠKA

Písemná část zkoušky trvá celkem asi 1,5 hodiny, celou dobu musíte zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet.
Všechny odpovědi píšete do ODPOVĚDNÍHO LISTU. Jeho ukázku naleznete v brožuře s modelovou verzí zkoušky.
Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části., musíte také opakovat celou zkoušku.

Opakování zkoušky
První pokus o složení zkoušky je zdarma (poukaz MV ČR). Další pokusy o složení zkoušky si každý platí sám (vždy 1 500 Kč).
Zkoušku může každý opakovat ve stejné nebo v jiné škole (viz www.cestina-pro-cizince.cz). 

ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY (trvá asi 10 minut)

Uchazeč na úrovni A1 by měl být schopen podat zkoušejícímu důležité informace o sobě, umět podle obrázku popsat jednoduchým způsobem situaci z každodenního života, umět formulovat otázku, běžnou prosbu nebo žádost na známá témata, adekvátně reagovat na jednoduchou otázku a tím úspěšně zvládnout krátkou společenskou konverzaci. Uchazeč by měl být schopen čelit obtížím vzniklým během komunikace opakovaným dotazem, parafrází nebo si pomoci gesty.
Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky podle obrázků. 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY (trvá asi 75 minut)

ČTENÍ (25 minut):
Uchazeč na úrovni A1 by měl být schopen porozumět krátkým textům, se kterými se běžně setkává ve svém každodenním životě. Jedná se o nejrůznější jednoduché nápisy, informační tabule, instrukce, pokyny, oznámení, krátké inzeráty, jednoduché souvislé texty osobního charakteru apod. Měl by být schopen vyčíst z nich relevantní informaci nebo odpovědět na jednoduchou otázku vycházející z textu, a to zejména, pokud se k němu může vracet; dále porozumět číslům, cenám, údajům o množství, čase, velikosti, místě, směru apod.
Při zkoušce čtení dostanete text na čtení a píšete odpovědi na odpovědní listy (2 strany).

POSLECH (35-40 minut):
Uchazeč na úrovni A1 by měl být schopen porozumět jednoduchým formálním i neformálním dialogům a monologům (běžná a frekventovaná hlášení na veřejných místech, jednoduchý hlasový záznam z telefonu) týkajícím se témat, s nimi každodenní přichází do styku. Uchazeč by ml být nejen schopen celkového porozumění opakovaně vyslechnutému krátkému textu, ale měl by z něj vyrozumět i konkrétní jednoduchou informaci týkající se např. číselného nebo časového údaje, jména, směru, místa apod.
Při zkoušce poslechu dostanete text, budete poslouchat CD a píšete odpovědi na odpovědní listy (2 strany).

PSANÍ (15 minut):
Uchazeč na úrovni A1 by měl být schopen osvojit si grafický systém češtiny, umět správně a srozumitelně vyplnit jednoduchý formulář. Dále by měl být schopen na základě osvojených znalostí základní slovní zásoby a gramatického minima odpovídajících úrovni A1 produkovat jednoduché a krátké písemné sdělení (pozdrav, pozvánka, omluva, blahopřání, poděkování, vzkaz, krátká textová zpráva, stručný e-mail apod.) srozumitelně, koherentně a odpovídajícím stylem.
Při zkoušce psaní dostanete text a píšete na odpovědní listy (2 strany).

Odkazy a informace pro cizince žádající o povolení k trvalému pobytu

cestina-pro-cizince.cz

facebook.com/cestinaprotrvalypobyt