Na základě Zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561 /2004Sb., §28, odst.8) vydávám tuto směrnici.

1. Školy vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu, za vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč. MŠMT stanoví prováděcím předpisem podmínky pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu.

2. Na písemnou žádost o vydání náhradního vysvědčení vyhotoví škola na základě údajů v dokumentaci (protokoly o zkoušce, třídní výkaz, katalogový list, apod.) „Druhopis“, který se liší pouze tím, že v záhlaví nese označení druhopis. Záznam o vydání druhopisu vysvědčení se uvede do příslušné dokumentace školy. Potvrzení o absolvování školy se vyhotoví na hlavičkovém předtisku školy.

Poplatky

1. druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků    100 Kč / 1 ks
2. druhopis maturitního vysvědčení 100 Kč / 1 ks
3. potvrzení o absolvování školy 50 Kč / 1 ks

Poplatek za příslušný dokument složí žadatel na běžný účet školy vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Liberec, č.ú.: 78-6063240287/0100 nebo jej uhradí hotově do pokladny v kanceláři školy . Jako variabilní symbol se použije datum narození žadatele nebo jeho příjmení.

V Liberci dne 09. 03. 2005

Mgr. Regina Pfannenstielová
ředitelka školy