Poradenské služby zajišťuje:

Výchovný poradce Mgr. Renata Hejkalová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: Út 8.00 - 11.00  (jinak kdykoli po domluvě)
kabinet K8 


Výchovné poradenství

Plán VP
Jak se učit na SŠ
Práce se žáky se SPÚ - český jazyk
Práce se žáky se SPÚ - cizí jazyk
Práce se žáky se SPÚ - matematika
Práce se žáky se SPÚ - odborné předměty
Práce s mimořádně nadanými žáky
Jak vybrat další studium po maturitě

Prevence rizikového chování

Nenech to být
Rodičovská linka
Plán ŠMP
Krizový plán
Skryté nebezpečí (kyberšikana)
Síť partnerů
Legislativa
Školní preventivní program 2021-22

Činnosti poradenských pracovníků

Práce výchovného poradce spočívá především v pomoci studentům jak v oblasti samotného zvládání studia, tak i v oblasti mezilidských vztahů. Jeho snahou je docílit ve škole příjemné socilální klima, tj. vzájemně vstřícné vztahy mezi učiteli a studenty a stejně tak i dobré vztahy v rámci třídních kolektivů. Stranou zájmu výchovného poradce nezůstává ani rodinné zázemí studentů. 
Jako příklad lze uvést některé vybrané akce, které se každoročně opakují. Jde např. o: Harmonizační dny" - dvoudenní výjezd tříd 1. ročníků zaměřený na vzájemné seznámení a vytvoření zdravého třídního kolektivu. (Tato akce je plně v režii školního metodika prevence.) 
Nebo přednášky či besedy na téma: „Jak se učit na střední škole" - kde si studenti vzájemně sdělují své poznatky a zkušenosti a následně prakticky určité metody učení sami na sobě vyzkouší. „S tebou o tobě" - výchovně vzdělávací beseda pro dívky o dospívání, zdraví, zodpovědnosti a komunikaci. „ Rizikové chování dospívajích - výchovně vzdělávací beseda o zodpovědném chování dospívajích zaměřená na problematiku bezpečného sexu, možnosti přenosu pohlavních nemocí, zejména pak viru HIV. a další... (Tyto akce pro změnu zajišťuje či vede výchovný poradce.) 
Výchovný poradce úzce spolupracuje jak se školním metodikem prevence, tak i s třídními učiteli. Rozdělení jejich kompetencí je následující: 
 
Výchovný poradce

I. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků.
 • . Zajišťuje maximální informovanost žáků o dalších možnostech studia (distribuce seznamových novin s akt. přehledy vysokých škol, jiné typy studia).
 • .  Skupinové šetření k volbě povolání (dotazníky o představách žáků v souvislosti s jejich další profesní dráhou).
 • .  Skupinové pohovory, besedy o možnostech dalšího studia, výběru povolání apod. informace o úspěšnosti přijetí na jednotlivé školy a možnosti dalšího uplatnění po absolvování školy.
 • .  Individuální poradenství k volbě studia.
 • .  Zajišťování besed s pracovníky Úřadu práce, nabídky Profitestů pro vážné zájemce poskytované Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • .  Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům vzhledem k jejich speciálním potřebám.
 • Zpracovává přehledy o úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ, případně VOŠ.
 • .  Po dobu 3 let sleduje a statisticky vyhodnocuje úspěšnost absolventů při studiu na VŠ a uplatnění absolventů školy v praxi.

II. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • .  Vyhledávání žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost (specifické poruchy učení, dále SPU), informace ostatních pedagogů, (dotazníky u 1. ročníků).
 • .  Pravidelné (čtvrtletní) pohovory s žáky se speciálními vzděl. potřebami, intervenční činnost v problematických předmětech (informace pedagogů o potřebách žáka).
 • .  Zajišťování diagnostiky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v pedagogicko-psych. poradně.
 • .  Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči, dle potřeb aktualizace odborných vyšetření.
 • .  Poskytování odborných rad, návodů jednotlivým pedagogům, jak pracovat se žáky se SPU.

III. Poradenská činnost v oblastech vzdělávání i mezilidských vtahů.
 • .  Osvětová činnost - nástěnky, letáky, besedy.
 • .  Osobní rozhovory s jednotlivci, kteří mají jakékoli problémy, se kterými si nevědí rady (event. směrování takových žáků k odborníkům). Tyto problémy (jako např. poruchy příjmu potravy, ohrožování mravní výchovy mládeže, týrání či zneužívání mladistvých apod. jsou více v kompetenci primární prevence, ale dle potřeb jsou operativně řešeny výchovným poradcem, který dle konkrétní situace o takových případech informuje školního metodika prvence .
 • .  Přecházení rizikovým jevům jako je záškoláctví, šikana, rasismus - tj. okamžitá reakce na jakékoli signály o těchto jevech, a to ve spolupráci se školním metodikem prevence
 • .  Vedení písemných záznamů dokládajících obsah činnosti, navržená a realizovaná opatření.
 • Školní metodik prevence
 • .  Působí v primární sféře prevence sociálně patologických jevů, vytváří a kontroluje program primární prevence na škole (viz minimální preventivní program školy).
 • .  V koordinaci s vedením školy a výchovným poradcem řeší problémy v případě výskytu sociálně patologických jevů a jejich projevů ve škole (šikana, krádeže, záškoláctví, kouření, alkohol, zneužívání psychotropních látek, poruchy příjmu potravy atp.).
 • .  Zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi působícími v oblasti primární prevence (Středisko výchovné péče ČÁP, Maják...).
 • .  Podává informace související se zneužíváním návykových látek. Informuje o institucích zajišťují sekundární (poradenskou) a terciální (terapeutickou) péči v oblasti sociálně patologických jevů, především týkajících se závislostí (tabakismu, alkoholismu, narkotismu).
 • .  Koordinuje výchovu ke zdravému životnímu stylu.
 • Třídní učitel
 • .  Seznamuje žáky s Vnitřním řádem školy, dbá na jeho dodržování.
 • .  Podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky třídy (Harmonizační dny, sledování chování žáků).
 • .  Získává přehled o osobních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
 • .  Zprostředkovává komunikaci s ostatními pedagogy a spolupracuje s rodiči žáků třídy.
 • .  Spolupracuje s výchovným poradcem při studijních problémech, zhoršeném chování žáků, při poskytování služeb týkajících se rozhodování o další profesní dráze žáků třídy.
 • .  Spolupracuje se školním metodikem prevence případně s výchovným poradcem, sleduje pozorně vztahy ve třídě, upozorňuje na varovné signály v chování žáků.
Hledáš pomoc?

Linka důvěry Liberec (nonstop) 485177177
Linka bezpečí dětí a mládeže 800116111
Fond ohrožených dětí 224236655
Pedagogicko-psychologická poradna 485113006
Středisko komplex. terapie psychosom. poruch 485151398
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 485108866