Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023

Konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Zkratka Titul Jméno Příjmení Termín
Ba PaedDr. Ivan Bacmaňák čtvrtek 7.10 - 7.55
Bc Mgr. Ivana Berecková středa 14.30 - 15.15
Be Ing. Ludmila Berešová středa 7.10 - 7.55
Bg Mgr. Marta Berglová středa 14.30 - 15.15
Bf Mgr. Vendulka Bernkopfová pátek 13.50 - 14.40
Bl Mgr. Martina Blažková čtvrtek 7.15 - 8.00
Bk Mgr. František Buriánek úterý 14.30 - 15.15
Čr Mgr. Klára Čermáková pondělí 14.30 - 15.15
Če Mgr. Daniela Češková středa 14.20 - 15.05
Ei Ing. Kateřina Eichlerová pondělí 14.20 - 15.05
Hd Mgr. Petr Hejduk pondělí 14.20 - 15.05
Hj Mgr. Renata Hejkalová čtvrtek 14.25 - 15.10
Hr Ing. Kristýna Hranáčová úterý 07.10 - 07.55
Chl Mgr. Jitka Chládková pondělí 14.30 - 15.15
Ch Mgr. Romana Christlová pondělí 14.20 - 15.05
Je Mgr. Markéta Jeřábková čtvrtek 14.30 - 15.15
Mgr. Petr Jiřička úterý 14.30 - 15.15
Ka JUDr. Eva Karhanová Horynová pátek 7.15 - 8.00
Ke Ing. Jiří Kejzar úterý 13.35 - 14.15
K Ing. Milena Knajblová pátek 7.10 - 7.55
Kr Ing. Marek Kroupa středa 14.20 - 15.05
No Ing. Bohumila Novotná úterý 7.05 - 7.50
Pt Ing. Radka Peteráčová Hyxová pátek 13.35 - 14.20
Pf Mgr. Regina Pfannenstielová úterý 14.20 - 15.05
Pd Mgr. Tereza Podholová čtvrtek 7.10 - 7.55
Pp Mgr. Zuzana Prokopová pondělí 14.20 - 15.05
Ru Mgr. Jolana Rulíková pondělí 14.20 - 15.05
St Ing. Marcela Stárková úterý 14.20 - 15.05
Šm Mgr. Jaroslav Šíma úterý 14.20 - 15.05
Šk Mgr. Lucie Šimková úterý 7.10 - 7.55
Šl Mgr. Lenka Šolcová úterý 14.20 - 15.05
Šp Mgr. Jana Špačková úterý 14,20 - 15.05
Št Mgr. Renata Šrotýřová čtvrtek 14.20 - 15.05
Šu Mgr. Olga Šulcová čtvrtek 14.20 - 15.05
Te Ing. Svatava Tesařová pondělí 14.20 - 15.05
Vl Mgr. Jan Valecký čtvrtek 14.20 - 15.05
Va Mgr. Lukáš Valeš pondělí 14.20 - 15.05
Mgr. Michaela Valešová úterý 7.10 - 7.55
Ve Mgr. Jana Velhartická pondělí 7.15 - 7.55
Vj Mgr. Martin Vojtíšek pondělí 14.30 - 15.15
Vo Ing. Petra Voplakalová čtvrtek 14.25 - 15.10
Ing. Anděla Zavadská úterý 14.25 - 15.05

Výsledky přijímacího řízení 2022

V souboru z 29.4.2022: Výsledky přijímacího řízení pro obor ekonomické lyceum
  Výsledky přijímacího řízení pro obor obchodní akademie
  Výsledky přijímacího řízení pro obor veřejnosprávní činnost
je uvedeno oficiální pořadí uchazečů včetně informace o přijetí/nepřijetí ke studiu.
Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Upozornění!

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji . J.P.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude od 2.5. do 3.5.2022 na sekretariátu školy od 8:00 do 18:00 hodin, 4.5.2022 od 8:00 do 12:00, poté bude odesláno poštou.  
Zápisové lístky můžete odevzdávat na sekretariátu školy ve výše uvedených termínech, poté vždy od 8.00 do 16.30.


Důležité informace jsou uvedeny níže!!!

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam  byl přijat po odvolání.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří SPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Vzhledem k tomu, že jsou naplněné kapacity oborů, není možné v současné době přijmout více uchazečů. Na základě zkušeností z předcházejících let je jisté, že někteří přijatí uchazeči (cca 40% - 50%) neodevzdají svůj zápisový lístek na naší škole. Z tohoto důvodu doporučuji podat si odvolání.
ODVOLÁNÍ NEPODÁVEJTE DŘÍVE, NEŽ SI VYZVEDNETE ROZHODNUTÍ!!!
Od 6.5.2022 můžete každý den  sledovat aktualizaci dat na webových stránkách školy a ti, kteří si v zákonném termínu podají odvolání, budou telefonicky vyrozuměni o případné změně z hlediska přijetí ke studiu.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří NESPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Přestože podle správního řádu máte nárok na odvolání, nesplnění výše uvedeného kritéria přijímacího řízení bude pro výsledek případného odvolání rozhodující.

Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání lze podat proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí, svazkem obcí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy (písemné odvolání se doručí řediteli SŠ na adresu školy). Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené.

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 proti kterému rozhodnutí směřuje
 v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 co odvolatel navrhuje
 označení správního orgánu, jemuž je určeno
 podpis odvolatele
Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno je odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu).


VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ nepřijat - splnil kritéria

VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ - NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ

Upozornění 1
V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v zákonném termínu, budou na tato uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří si podali odvolání.
Tato rozhodnutí budou měněna v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu) ředitelem školy. Pro změnu tohoto rozhodnutí bude rozhodující celkové pořadí uchazečů u přijímacího řízení. To znamená, že uchazeč s lepším umístěním bude mít přednost před uchazečem s umístěním horším.

Upozornění 2
Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky.
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
Redukované hodnocení
Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů podle ostatních kritérií.

Fiktivní firma Jizeran , s. r. o. byla založena v roce 1993 a předmětem její činnosti je výroba a prodej piva.


Firma funguje již od svého založení jako společnost s ručením omezeným a má 3 společníky: Ing. Milenu Knajblovou (vyučující předmětu) a dva zástupce z řad studentů.
Fiktivní firma, stejně jako skutečná firma, je registrována v Obchodním rejstříku, má svůj bankovní účet a vede kompletní  účetnictví, takže také musí odvádět daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Všechny tyto instituce jsou zřízeny pod NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) v Praze, a to v rámci CEFIF (Centrum fiktivních firem). Každým rokem se zaměstnanci fiktivní firmy JIZERAN účastní jednoho regionálního veletrhu fiktivních firem v rámci České republiky a vyvrcholením činnosti je účast na mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se každoročně koná v Praze, a to za účasti kolem 150 až 170 fiktivních firem z celé Evropy (přibližně z 15 států).

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky fiktivní firmy Jizeran

 

Fiktivní firmu Šamanka, s. r. o. založili žáci v roce 2014 s cílem vyrábět a prodávat nealkoholické nápoje, v tomto předmětu podnikání pokračovali i následující školní rok. Ve školním roce 2016/2017 si žáci vybrali nové zaměření a jejich předmětem činnosti se stala výroba a distribuce doplňků stravy pro sportovce.
Firma má vždy dva společníky z řad studentů, kteří ke svému podnikání využívají odpovědného zástupce, kterým je vyučující předmětu. Tento předmět umožňuje studentům rozvíjet své podnikatelské kompetence, především obchodní dovednosti. Důležitou součástí činnosti fiktivní firmy je účast na regionálních a mezinárodních veletrzích, kde spolu jednotlivé firmy obchodují a soutěží mezi sebou v různých kategoriích například v prezentaci, obchodní činnosti, využívání marketingových nástrojů. Pokud se chcete dozvědět více o historii a úspěších fiktivní firmy Šamanka, navštivte webové stránky minulých ročníků (http://kyvisro.wixsite.com/samanka) nebo aktuální webové stránky firmy uvedené pod odkazem níže.

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky fiktivní firmy Šamanka

Partnerská škola JA CZECH

Slova Tomáše Bati

„Milí mladí přátelé,
na svých četných cestách do své "staré vlasti" jsem byl mnohokráte požádán, abych pomohl obnovit Baťovy školy práce. To však není ani možné ani potřebné. Tyto školy, které založil můj otec, byly ve své době - v polovině dvacátých let - snad jedinou možností, jak chlapci a děvčata z chudobných rodin mohli získat vzdělání a práci.

Vám vaši rodiče umožnili studovat na střední škole. Chceme proto jen doplnit a rozšířit vaši přípravu na život pomocí jednoho z programů organizace Junior Achievement, který se plně osvědčil ve Spojených státech, v Kanadě i jinde ve světě.

Vzdělávací program Aplikovaná ekonomie umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Je to všechno především "škola hrou". Od ní je ale naznačena cesta do praxe. Můžete se při ní nejen zdokonalit ve využívání počítačů, ale pochopit i místo podniku v systému tržního hospodářství a získat představu o nárocích na práci manažera a činnosti podnikatele.

Doufám, že práce v rámci aplikované ekonomie vám přinese radost z poznávání a mnoho užitečných znalostí a dovedností.

Tomáš Jan Baťa
čestný předseda správní rady
Junior Achievement, ČR

Studentské společnosti

2021/2022

MŇAMSLO

Web: https://www.mnamslo.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/m%C5%88amslo/?hl=cs

2020/2021

Marmošky

Web: https://www.marmosky-oalib.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/marmosky/?hl=cs

EkoDekor

Web: https://ekodekor.webnode.cz/

2019/2020

Čajírna

Web: https://cajirna5.webnode.cz
Instagram: https://www.instagram.com/cajirna/?hl=cs

S.O.Sáček

Instagram: https://www.instagram.com/p/B5AeqUzlmUU/?hl=cs

2018/2019

PFY (Present for you)

Web: https://pfy0.webnode.cz/

Repollo

Web: https://repollo.webnode.cz/

Mimořádná opatření

Informace ke změně maloobchodu a ke zrušení testování
 203.2 KB
 2022-02-10
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022
 187.54 KB
 2022-01-12
Testování - informace pro rodiče
 146 KB
 2022-01-03
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022
 221.29 KB
 2022-01-03
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021
 287.03 KB
 2021-11-22
Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 final
 188.15 KB
 2021-11-01
Informace pro školy a školská zařízení_10_9_2021 (1)
 163.23 KB
 2021-09-13
Informace k zahájení školního roku
 2.52 MB
 2021-08-30
Screeningové testování dětí, žáků a studentů
 453.31 KB
 2021-07-01
Informace pro školy prázdninový provoz a režim v září 2021_final.docx
 275.76 KB
 2021-07-01
Informace pro školy a školská zařízení 14.6_final.docx
 193.73 KB
 2021-06-16
Informace pro školy a školská zařízení 7.6_ final
 224.98 KB
 2021-06-08
Informace pro školy od 31. 5_final
 225.97 KB
 2021-05-25
Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24.5.2021
 196.59 KB
 2021-05-24
Informace pro školy a školský zařízení 24.5_final
 266.04 KB
 2021-05-20
Informace pro školy a školský zařízení_změny ke 3. 5_final!
 271.16 KB
 2021-04-30
změny
Informace pro školy a školský zařízení 3.5_final
 247.34 KB
 2021-04-28
Informace pro školy a školský zařízení 20. 4
 264.52 KB
 2021-04-21
Informace pro žáky
 14.54 KB
 2021-04-14
V případě konzultací 1 + 1 nemusí být žák testován, konzultace 6 + 1 žáci se testují ve škole, pro praktickou výuku (4.r.) a příp. prezenční výuku se žáci testují ve škole. Ve všech případech musí mít žáci RESPIRÁTOR
informace-pro-skoly-od-19-4
 262.11 KB
 2021-04-14
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx
 243.17 KB
 2021-04-07
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
 146.37 KB
 2021-03-22
IFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021
 176.3 KB
 2021-03-01
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA
 120.66 KB
 2021-02-15
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021
 167.4 KB
 2021-01-29
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021
 140.37 KB
 2021-01-25
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
 153.87 KB
 2021-01-08
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021
 223.53 KB
 2020-12-28
3.12.2020 Informace pro žáky všech ročníků
 363.26 KB
 2020-12-03
Vzhledem k nařízenému střídání výuky budou ve dnech od 7.12. do 11.12. a od 21.12. do 22.12. ve škole všechny 3. ročníky a třídy 2.B a 2.C.Ve dnech od 14.12. do 18.12. bude výuka probíhat pro všechny 1. ročníky a třídy 2.A a 2.D.Čtvrté ročníky pokračují ve výuce do 22.12. beze změn. Rozvrhy sledujte v Bakalářích.
12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final
 193.91 KB
 2020-11-05
30_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
 187.61 KB
 2020-11-05
Narizeni_KHS_3-2020_5-10-20
 254.74 KB
 2020-11-05
Distanční výuka
 212.43 KB
 2020-10-19
Pravidla pro distanční výuku, omlouvání a hodnocení
Informace k výuce platné od 2.11.2020
 419.36 KB
 2020-10-29
Přehled výukových platforem, sledování informací a rozvrhu v Bakalářích