Výsledky přijímacího řízení 2022

V souboru z 29.4.2022: Výsledky přijímacího řízení pro obor ekonomické lyceum
  Výsledky přijímacího řízení pro obor obchodní akademie
  Výsledky přijímacího řízení pro obor veřejnosprávní činnost
je uvedeno oficiální pořadí uchazečů včetně informace o přijetí/nepřijetí ke studiu.
Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Upozornění!

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji . J.P.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude od 2.5. do 3.5.2022 na sekretariátu školy od 8:00 do 18:00 hodin, 4.5.2022 od 8:00 do 12:00, poté bude odesláno poštou.  
Zápisové lístky můžete odevzdávat na sekretariátu školy ve výše uvedených termínech, poté vždy od 8.00 do 16.30.


Důležité informace jsou uvedeny níže!!!

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam  byl přijat po odvolání.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří SPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Vzhledem k tomu, že jsou naplněné kapacity oborů, není možné v současné době přijmout více uchazečů. Na základě zkušeností z předcházejících let je jisté, že někteří přijatí uchazeči (cca 40% - 50%) neodevzdají svůj zápisový lístek na naší škole. Z tohoto důvodu doporučuji podat si odvolání.
ODVOLÁNÍ NEPODÁVEJTE DŘÍVE, NEŽ SI VYZVEDNETE ROZHODNUTÍ!!!
Od 6.5.2022 můžete každý den  sledovat aktualizaci dat na webových stránkách školy a ti, kteří si v zákonném termínu podají odvolání, budou telefonicky vyrozuměni o případné změně z hlediska přijetí ke studiu.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří NESPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Přestože podle správního řádu máte nárok na odvolání, nesplnění výše uvedeného kritéria přijímacího řízení bude pro výsledek případného odvolání rozhodující.

Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání lze podat proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí, svazkem obcí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy (písemné odvolání se doručí řediteli SŠ na adresu školy). Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené.

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 proti kterému rozhodnutí směřuje
 v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 co odvolatel navrhuje
 označení správního orgánu, jemuž je určeno
 podpis odvolatele
Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno je odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu).


VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ nepřijat - splnil kritéria

VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ - NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ

Upozornění 1
V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v zákonném termínu, budou na tato uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří si podali odvolání.
Tato rozhodnutí budou měněna v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu) ředitelem školy. Pro změnu tohoto rozhodnutí bude rozhodující celkové pořadí uchazečů u přijímacího řízení. To znamená, že uchazeč s lepším umístěním bude mít přednost před uchazečem s umístěním horším.

Upozornění 2
Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky.
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
Redukované hodnocení
Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů podle ostatních kritérií.