Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023

Konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Zkratka

Titul

Jméno

Příjmení

Konzultace

Bl

Mgr.

Martina

Bartoňová

pondělí 7:15-8:00

Bc

Mgr.

Ivana

Berecková

středa 14:30 - 15:15

Be

Ing.

Ludmila

Berešová

středa 7:10 - 7:55

Bg

Mgr.

Marta

Berglová

čtvrtek 14.20-15.00

Br

Mgr.

Vendulka

Bernkopfová

pátek od 7:20

Bk

Mgr.

František

Buriánek

úterý 14:30 - 15:15

Čr

Ing.

Alice

Černá

čtvrtek 14:20-15:05

Če

Mgr.

Daniela

Češková

středa 14.20-15.05

Ei

Ing.

Kateřina

Eichlerová

Po 14:20 - 15:05

Hd

Mgr.

Petr

Hejduk

Po 14:20 - 15:05

Hj

Mgr.

Renata

Hejkalová

středa 14.25 -15.10

Hn

Mgr.

Tereza

Hnatovská

úterý 14.20-15.05

Ho

Ing.

Denisa

Honsejková

středa 7:15 - 8:00

Mgr.

Dominik

Hořák

čtvrtek 14:30 - 15:15

Hr

Ing.

Kristýna

Hranáčová

úterý 07:10 - 07:55

Chl

Mgr.

Jitka

Chládková

Čt 14:30-15:15

Ch

Mgr.

Romana

Christlová

středa 14.20-15.05

Mgr.

Petr

Jiřička

středa 14.30 - 15.15

Ka

JUDr.

Eva

Karhanová Horynová

úterý 7.15 -7.55

Ke

Ing.

Jiří

Kejzar

úterý 14:20 - 15:05

K

Ing.

Milena

Knajblová

středa 7:15 - 7:55

Kr

Ing.

Marek

Kroupa

středa 14:20 - 15:05

Ma

Mgr.

Eva

Maděrová

pondělí 7:15 - 8:00

No

Ing.

Bohumila

Novotná

pondělí 14:20 - 15:05

Pt

Ing.

Radka

Peteráčová Hyxová

pátek 13:35-14:20

Pf

Mgr.

Regina

Pfannenstielová

úterý 14:20-15:05

Pd

Mgr.

Tereza

Podholová

středa od 7.20

Pp

Mgr.

Zuzana

Prokopová

pondělí 14:20-15:05

Rf

Ing.

Vendula

Rafajová

čtvrtem 7:15 - 7:55

Ru

Mgr.

Jolana

Rulíková

úterý 14:20-15:05

St

Ing.

Marcela

Stárková

úterý 14:20 - 15:05

Šm

Mgr.

Jaroslav

Šíma

úterý 14:20 - 15:05

Šk

Mgr.

Lucie

Šimková

čtvrtek 14:20 - 15:05

Šl

Mgr.

Lenka

Šolcová

úterý 14:20 - 15:05

Šp

Mgr.

Jana

Špačková

úterý 14,20-15,05

Št

Mgr.

Renata

Šrotýřová

úterý 14:20-14.50

Šu

Mgr.

Olga

Šulcová

pondělí 7.15 - 7.55

Te

Ing.

Svatava

Tesařová

úterý 14:20 - 15:05

Vl

Mgr.

Jan

Valecký

středa 14:20 - 15:05

Va

Mgr.

Lukáš

Valeš

úterý 14:20 - 15:05

Mgr.

Michaela

Valešová

čtvrtek od 7.20

Ve

Mgr.

Jana

Velhartická

pondělí 7.15 - 7.55

Vj

Mgr.

Martin

Vojtíšek

středa 14:30 - 15:15

Ing.

Anděla

Zavadská

úterý 14:25

Zu

 

Daniel

Zuzánek

pátek 7:15 - 8:00

Výsledky přijímacího řízení 2022

V souboru z 29.4.2022: Výsledky přijímacího řízení pro obor ekonomické lyceum
  Výsledky přijímacího řízení pro obor obchodní akademie
  Výsledky přijímacího řízení pro obor veřejnosprávní činnost
je uvedeno oficiální pořadí uchazečů včetně informace o přijetí/nepřijetí ke studiu.
Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Upozornění!

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji . J.P.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude od 2.5. do 3.5.2022 na sekretariátu školy od 8:00 do 18:00 hodin, 4.5.2022 od 8:00 do 12:00, poté bude odesláno poštou.  
Zápisové lístky můžete odevzdávat na sekretariátu školy ve výše uvedených termínech, poté vždy od 8.00 do 16.30.


Důležité informace jsou uvedeny níže!!!

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam  byl přijat po odvolání.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří SPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Vzhledem k tomu, že jsou naplněné kapacity oborů, není možné v současné době přijmout více uchazečů. Na základě zkušeností z předcházejících let je jisté, že někteří přijatí uchazeči (cca 40% - 50%) neodevzdají svůj zápisový lístek na naší škole. Z tohoto důvodu doporučuji podat si odvolání.
ODVOLÁNÍ NEPODÁVEJTE DŘÍVE, NEŽ SI VYZVEDNETE ROZHODNUTÍ!!!
Od 6.5.2022 můžete každý den  sledovat aktualizaci dat na webových stránkách školy a ti, kteří si v zákonném termínu podají odvolání, budou telefonicky vyrozuměni o případné změně z hlediska přijetí ke studiu.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří NESPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Přestože podle správního řádu máte nárok na odvolání, nesplnění výše uvedeného kritéria přijímacího řízení bude pro výsledek případného odvolání rozhodující.

Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání lze podat proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí, svazkem obcí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy (písemné odvolání se doručí řediteli SŠ na adresu školy). Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené.

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 proti kterému rozhodnutí směřuje
 v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 co odvolatel navrhuje
 označení správního orgánu, jemuž je určeno
 podpis odvolatele
Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno je odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu).


VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ nepřijat - splnil kritéria

VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ - NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ

Upozornění 1
V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v zákonném termínu, budou na tato uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří si podali odvolání.
Tato rozhodnutí budou měněna v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu) ředitelem školy. Pro změnu tohoto rozhodnutí bude rozhodující celkové pořadí uchazečů u přijímacího řízení. To znamená, že uchazeč s lepším umístěním bude mít přednost před uchazečem s umístěním horším.

Upozornění 2
Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky.
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
Redukované hodnocení
Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů podle ostatních kritérií.

Fiktivní firma Jizeran , s. r. o. byla založena v roce 1993 a předmětem její činnosti je výroba a prodej piva.


Firma funguje již od svého založení jako společnost s ručením omezeným a má 3 společníky: Ing. Milenu Knajblovou (vyučující předmětu) a dva zástupce z řad studentů.
Fiktivní firma, stejně jako skutečná firma, je registrována v Obchodním rejstříku, má svůj bankovní účet a vede kompletní  účetnictví, takže také musí odvádět daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Všechny tyto instituce jsou zřízeny pod NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) v Praze, a to v rámci CEFIF (Centrum fiktivních firem). Každým rokem se zaměstnanci fiktivní firmy JIZERAN účastní jednoho regionálního veletrhu fiktivních firem v rámci České republiky a vyvrcholením činnosti je účast na mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se každoročně koná v Praze, a to za účasti kolem 150 až 170 fiktivních firem z celé Evropy (přibližně z 15 států).

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky fiktivní firmy Jizeran

 

Fiktivní firmu Šamanka, s. r. o. založili žáci v roce 2014 s cílem vyrábět a prodávat nealkoholické nápoje, v tomto předmětu podnikání pokračovali i následující školní rok. Ve školním roce 2016/2017 si žáci vybrali nové zaměření a jejich předmětem činnosti se stala výroba a distribuce doplňků stravy pro sportovce.
Firma má vždy dva společníky z řad studentů, kteří ke svému podnikání využívají odpovědného zástupce, kterým je vyučující předmětu. Tento předmět umožňuje studentům rozvíjet své podnikatelské kompetence, především obchodní dovednosti. Důležitou součástí činnosti fiktivní firmy je účast na regionálních a mezinárodních veletrzích, kde spolu jednotlivé firmy obchodují a soutěží mezi sebou v různých kategoriích například v prezentaci, obchodní činnosti, využívání marketingových nástrojů. Pokud se chcete dozvědět více o historii a úspěších fiktivní firmy Šamanka, navštivte webové stránky minulých ročníků (http://kyvisro.wixsite.com/samanka) nebo aktuální webové stránky firmy uvedené pod odkazem níže.

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky fiktivní firmy Šamanka

Partnerská škola JA CZECH

Slova Tomáše Bati

„Milí mladí přátelé,
na svých četných cestách do své "staré vlasti" jsem byl mnohokráte požádán, abych pomohl obnovit Baťovy školy práce. To však není ani možné ani potřebné. Tyto školy, které založil můj otec, byly ve své době - v polovině dvacátých let - snad jedinou možností, jak chlapci a děvčata z chudobných rodin mohli získat vzdělání a práci.

Vám vaši rodiče umožnili studovat na střední škole. Chceme proto jen doplnit a rozšířit vaši přípravu na život pomocí jednoho z programů organizace Junior Achievement, který se plně osvědčil ve Spojených státech, v Kanadě i jinde ve světě.

Vzdělávací program Aplikovaná ekonomie umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Je to všechno především "škola hrou". Od ní je ale naznačena cesta do praxe. Můžete se při ní nejen zdokonalit ve využívání počítačů, ale pochopit i místo podniku v systému tržního hospodářství a získat představu o nárocích na práci manažera a činnosti podnikatele.

Doufám, že práce v rámci aplikované ekonomie vám přinese radost z poznávání a mnoho užitečných znalostí a dovedností.

Tomáš Jan Baťa
čestný předseda správní rady
Junior Achievement, ČR

Studentské společnosti

2021/2022

MŇAMSLO

Web: https://www.mnamslo.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/m%C5%88amslo/?hl=cs

2020/2021

Marmošky

Web: https://www.marmosky-oalib.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/marmosky/?hl=cs

EkoDekor

Web: https://ekodekor.webnode.cz/

2019/2020

Čajírna

Web: https://cajirna5.webnode.cz
Instagram: https://www.instagram.com/cajirna/?hl=cs

S.O.Sáček

Instagram: https://www.instagram.com/p/B5AeqUzlmUU/?hl=cs

2018/2019

PFY (Present for you)

Web: https://pfy0.webnode.cz/

Repollo

Web: https://repollo.webnode.cz/

Mimořádná opatření

Archiv mimořádných opatření (34 Dokumenty)